Asc a new question
signatura electrònica

Serveis per a signar electrònicament un document. És la manera de signar els documents electrònics.

que és?

La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.

Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

que permet?

Permet signar electrònicament sol·licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.

com es pot obtenir?

Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol·licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda, que, desp´res de verificar les dades personals proporcionades pel sol·licitant, emetrà el certificat.

la signatura electrònica a la seu electrònica de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar permet als ciutadans signar electrònicament les sol·licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que així ho requereixin.

És important no signar cada documents individualment; s'ha de signar el conjunt de documents annexat utilitzant l'opció que el propi portal ofereix.

adjunció de documents a la seu electrònica de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

Presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, etc. que es fan en línia.

que és?

Hi ha tràmits que requereixen la presentació de documentació addicional (certificats, justificants, etc.). En determinats tràmits aquesta documentació es pot presentar també telemàticament, de manera que queda vinculada al tràmit en qüestió.

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar només accepta determinats formats de documents (veure requeriments dels documents adjunts).

requeriments dels documents adjunts

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar estableix, per a la presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, els requeriments següents:

1. Requeriments generals

Format dels documents

Només s'acceptaran els formats de documents següents:

 • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no.

+Info: Eines i recursos informàtics per generar documents PDF.

Existeixen moltes impressores virtuals per generar PDFs. A continuació, a títol informatiu, s'inclouen referències a diversos programes de codi obert per sistemes Windows:

- PDF Creator: Aquest programa té una interfície de configuració molt atractiva i està disponible en català.

- QuoVadis PDF.

- DoPDF.

Si no es desitja instal·lar un nou programa, o s'està accedint a la tramitació electrònica des d'un ordinador compartit, existeixen diversos llocs web que realitzen la conversió on-line. També a nivell informatiu a continuació s'inclouen referències a alguns d'aquests serveis: Neevia, PDFonline.

Aquestes referències s'han de prendre com una ajuda, com simple informació, no és pretén recomanar cap programari, ni tampoc l'Ajuntament es pot fer responsable de l'ús o del suport a aquests programes.

 • JPG, només per a fotografies que es descarreguin directament d'una càmera digital.

No s'acceptaran documents en altres formats.

Protecció dels documents

Es generaran sense cap tipus de protecció o restricció, és a dir, que es puguin visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.

Signatura dels documents

Amb independència de que els documents adjuntats puguin estar signats electrònicament, la única signatura que es considerarà vàlida és la que gestionen els tràmits durant l'operació "Signar i registrar". Addicionalment, certs tràmits podran no acceptar documents signats electrònicament.

Mida dels arxius

La mida de cada arxiu dels documents per adjuntar no podrà superar els 10Mb de grandària, independentment del seu format.

Compressió d'arxius

Els arxius no s'han de comprimir utilitzant aplicacions externes a les emprades per a generar-los (els arxius en format TIFF-multiplana, es poden comprimir mitjançant la opció que ofereix la pròpia aplicació al moment de desar-los).

2. Requeriments específics

Documents PDF

 • Es generaran en format ISO o el format més modern que proporcioni el programari que s'està utilitzan per generar-los. Normalment, i depenen del programari concret que s'utilitzi, es pot seleccionar el format (format de compatibilitat). El més normal és que es pugui seleccionar la versió del format (1.4, 1.5, 1.6, ISO, etc.), o a vegades s'indica la versió del Acrobat Reader (versió 5, 6, etc.). Normalment les opcions per defecte intenten guardar el fitxer en versions antigues, i per això cal comprovar, abans de generar el fitxer, en quina versió es generarà.
 • Les imatges, a poder ser, es guardaran dintre del fitxer PDF en format TIFF comprimit (LZW per color, o CCITT per blanc i negre).
 • La resolució del PDF en general serà de 150 dpi, o excepcionalment de 300 dpi.

Documents TIFF-multiplana

 •  S'escanejarà en general en blanc i negre. Només s'utilitzarà el color per aquells documents als quals sigui imprescindible.
 • Sempre es generaran comprimits amb compressió LZW per color, o CCITT per blanc i negre.
 • La resolució en general serà de 150 dpi, o excepcionalment de 300 dpi.
 • La generació de fitxers TIFF-multiplana és una opció disponible en gran nombre d'escàners al mercat, cal escollir aquesta opció, segons el programari, en el moment de fer l'escaneig o quan es desa el document. Si l'escàner té l'opció de generar directament PDF s'escollirà preferentment aquest format.

Documents JPG

 • Es copiaran diretament de la càmera sense cap tipus de manipulació.
 • Les fotografies s'han de prendre amb la màxima qualitat (usualment a les càmeres apareix com 'S', o superfina).
 • Per altra banda s'han de prendre amb la resolució adequada per l'objecte a representar. En general una resolució de 1600x1200 és adequada per una impressió de 13x10cm. En cas necessari es pot augmentar la resolució però sense arribar a les resolucions màximes (hi ha que tenir en compte que una fotografia amb resolució 1600x1200, màxima resolució de càmeres de 3 megapixels, ocupa 400Kb i en canvi una foto de 2600x2000, màxima resolució de càmeres de 5 megapixels, ocupa 1800Kb).

com generar documents en format PDF?

La generació defitxers PDF, es pot fer amb diversos programaris. Per exemple, la suite d'ofimàtica OpenOffice.org pot guardar qualsevol document en format PDF directament; això també ho fa la suite d'ofimàtica de Microsoft, Office, a partir de la versió 2007.

La manera més simple de generar fitxers PDF en general i que serveixi per qualsevol progrma que s'estigui utilitzant, és utilitzar un controlador d'impressora que generi PDF (impressora virtual).

Aquests controladors, una vegada instal·lats, actuen com una impressora més, de manera que per convertir un PDF des de qualsevol programa, l'únic que cal fer és escollir l'opció d'imprimir i seleccionar la impressora (que apareixerà com a PDFCreator, qvPDF, PrimoPDF o similars). Escollida la impressora el controlador generarà el PDF i el guardarà a la carpeta que s'especifiqui, a continuació, per defecte, l'obrirà.

És important, especialment les primeres vegades que es generin documents en PDF, que es comprovi que són correctes.

És necessari configurar adequadament l'impressora PDF per tal de complir amb els requisits especificats anteriorment.