Dimarts, 13 Mai 2014 02:00

Llicència d'obra major en sòl rústic

Escrit per 
Valorar aquest article
(0 vots)

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, reforma, ampliació, modificació o demolició. Té per objecte autoritzar la realització d'obres de construcció, demolició i excavació que requereixin la intervenció d'un tècnic competent per raó de la matèria en l'àmbit de sòl rústic.

En cas de no rebre resposta a la sol·licitud per part de l'Administració, es podrà sol·licitar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.

No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol·licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.

qui ho pot sol·licitar?

 

Les persones físiques, jurídiques o comunitats de bens o propietaris, els quals estiguin interessats en la realització d'una obra amb les característiques indicades anteriorment, en el terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Abans de la iniciació de les obres mitjançant sol·licitud acompanyada de la documentació presentada en els termes i mitjans legalment admesos.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • 2 còpies nota registral de la finca on s'ha de realitzar l'obra
 • 2 còpies projecte d'obres (bàsic + execució) en paper
 • 1 còpia projecte d'obres (bàsic + execució) en format electrònic
 • Assumpció direcció d'obra de l'Arquitecte
 • Assumpció direcció d'obra de l'Arquitecte Tècnic
 • Còpia del contacte de MAC Insular (si s'escau)
 • Nomenament del constructor de l'obra
 • Estadística de construcció d'edificis
 • Resguard de la fiança dipositada al Consell Insular (si s'escau)
imposts i taxes

 

asdfasfsf

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud de llicència per a la realització d'obra major en sòl rústic degudament complimentada, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
 • Una vegada existeixi acord de la Junta de Govern respecte de la sol·licitud presentada, ingrés de l'import de les taxes i impostos esmentats a l'apartat impost i taxes.
recursos

 

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
ordenances

 

asdfas

legislació aplicable

 

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Baes del Règim Local
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions
 • Llei 10/1990, d3 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955
 • Normes d'Ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM)
 • Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretaat i salut a les obres de construcció
 • Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació
 • Reial Decret Llei 3/1980, de 14 de març, sobre Creació de Sòl i Agilitació de la Gestió Urbanística
 • Decrfet 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques
 • Resolució 308/2005 d'inci del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Llegir 1150 vegades Darrera modificació el Dimarts, 03 Juny 2014 13:11