Super User

Super User

Dijous, 24 Novembre 2016 09:15

formulari de subscripció

 

 

* camp obligatori
Llistes de subscripció
 
Dimecres, 19 Octubre 2016 09:13

Sol·licitud / instància genèrica

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

És un formulari / document normalitzat per presentar qualesevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l'Ajuntament.

Podeu fer servir aquest formulari / document general d'instància quan no existeixi un tràmit definit per un formulari específic per a la gestió que heu de realitzar. En aquesta Seu disposeu d'una relació de tràmits municipals amb tota la informació relativa al procediment i la documentació requerida mitjançant el catàleg de procediments.

 

qui ho pot sol·licitar?

 

Qualsevol persona o entitat que vulgui comunicar qualsevol tema a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan es vulgui demanar, comunicar o tramitar qualsevol acte a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i no existeixi un tràmit específic definit per a dur-ho a terme.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • La documentació necessària segons el tipus de tràmit / sol·licitud de que es tracti.

 

imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment, per correu postal o telemàticament, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
recursos
 •  No aplicables.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

on cal dirigir-se?

 

A la Seu Electrònica o a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

Dilluns, 03 Octubre 2016 17:32

registre electrònic i tràmits

registre general de l'ajuntament de sant llorenç des cardassar

El Registre General, és l'instrument que ha establert l'Administració per controlar el flux de comunicació entre l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s'ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

canal electrònic (mitjançant internet)

Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l'establerta per la Seu Electrònica.

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents en el Catàleg de Procediments i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d'aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades mitjançant el model o sistema electrònic d'instància genèrica.

Abans d'utilitzar la instància genèrica en línia cal:

 • Comprovar que no existeixi un tràmit específic al Catàleg de Procediments que permeti realitzar la mateixa gestió. En cas que realitzeu peticions mitjançant la instància genèrica els quals tinguin un tràmit específic en el Catàleg de Procediments, rebreu un correu electrònic indicant quin és el tràmit correcte que haureu de fer server per a fer efectiva la vostra sol·licitud. En aquest cas, la sol·licitud realitzada mitjançat instància genèrica no tindrà cap efecte.
 • Disposar de certificat digital acceptat per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar (comprovar els certificats acceptats).
 • En cas d'haver d'adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

CIUTADANS: Instància genèrica (amb certificat)

EMPRESES: Instància genèrica (amb certificat)

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raon tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s'avisarà als usuaris des de la Seu Electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

canal presencial

Funciona tots els dies de l'any que siguin hàbils al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.

Descarrega el model de petició autoemplenable (presencial) (PDF)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Vegeu els horaris i adreces dels registres.

 

Instrucció per al funcionament del Registre General (PDF)
Dilluns, 03 Octubre 2016 17:23

publicitat oficial

 Aquí trobareu els anuncis, edictes, licitacions, adjudicacions, documentació i altra informació publicada per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació més informació

 

 

tauler d'edictes

Podeu consultar els edictes que s'han publicat a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i altres administracions públiques. Els avisos, ordres i anuncis que es poden consultar, estan classificats per administracions i àrees de procedència.

perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, els seus organismes autònoms i altres ens dependents.

més informació   més informació

notificacions electròniques

Aquest servei us  permetrà veure totes les vostres notificacions emeses per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i gestionar-les mitjançant el vostre certificat digital.

verificació de documents

A partir del codi de verificació que apareix imprès als documents emesos per l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, es podrà verificar el contingut d'aquests així com la seva autenticitat.

 més informació  més informació

carpeta del ciutadà

L'accés a la carpeta us proporciona informació de les vostres dades fiscals, d'empadronament o altres existents a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per tal de fer més àgils les vostres gestions i disposar en tot moment de tota la informació.

catàleg de procediments

Informes relatius als procediments administratius que són competència de les àrees i organismes autònoms de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

 més informació  més informació

 

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

Modalitat per Internet

descripció

 

Certificat emès per l'Ajuntament que acredita la condició de resident d'una persona a efectes de descompte en viatges en el Padró Municipal d'Habitants.

Cal saber que:

 • Els certificats de residència per a viatge tindran una validesa de 6 mesos comptats a partir de la data d'expedició.
 • No serà necessari obtenir un certificat cada vegada que s'agafa un avió. La validesa del certificat és de 6 mesos, per la qual cosa es podrà utilitzar en tots els viatges que es realitzin durant aquest període.
qui ho pot sol·licitar?

 

Qualsevol persona física inscrita en el Padró Municipal d'Habitants en el moment de sol·licitar el certificat.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan s'hagi d'utilitzar quansevol medi de transport per tal de sortir de l'illa de Mallorca i es vulgui gaudir de les bonificacions a les tarifes del trànsit regular entre les Illes Canàries, Cèuta, melilla i Illes Balears amb la resta del territori nacional.

documentació a presentar

 

 • Presencial
  • Sol·licitud verbal, aportant la següent documentació:
   • Espanyols: DNI, carnet de conduïr o passaport.
   • Estrangers: NIE (targeta de residència), passaport o carnet d'identitat del país comunitari juntament amb el certificat del registre de ciutdà de la Unió Europea.
   • Menors:
    • DNI, NIE o passaport del menor.
    • DNI, NIE o passaport de la persona empadronada amb el menor.
    • Llibre de família juntament amb el DNI, NIE o passaport del pare, la mare o el tutor legal.
 • Per Internet
  • Certificat digital vàlid de la FNMT o DNI electrònic o cumplimentació del formulari de sol·licitud del certificat amb les dades adients.
imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment o mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
recursos
 •  Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

 • Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears, i a les ciutats de Cèuta i Melilla.
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

Modalitat Presencial

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, s/n
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva, 2
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

 

Modalitat per Internet

modalitat presencial  modalitat web sense certificat  modalitat web amb certificat  modalitat telefònica 

 

descripció

 

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titularitat del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de parquiing, traster, vivenda unifamiliar, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament no és obligatòria, per part del comprador, si la transmissió s'ha formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o es sol·licita la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de la transmissió.

qui ho pot sol·licitar?

 

La persona propietària del bé immoble fins a la data de la transmissió, la nova persona propietària o la que les representi degudament autoritzada.

quan cal sol·licitar-ho?

 

Quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'ús de fruit o un dret reial sobre un bé immoble, sempre i quan la transmissió no s'hagi formalitzat davant de notari aportant la referència cadastral de l'immoble o s'hagi sol·licitat la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos comptats a partir de la data de transmissió.

documentació a presentar

 

 • Sol·licitud de l'interessat
 • Escriptura notarial de propietat o acta del registre de la Propietat on consti la descripció completa de l'immoble.

Cal saber que:

 • Si s'envia la documentació per correu postal, caldrà lliurar fotocòpies dels documents. Posteriorment, la Hisenda Municipal us podrà demanar els originals de la documentació presentada.
 • Si s'aporta la documentació presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana, caldrà presentar els originals i lliurar fotocòpies dels documents.
imposts i taxes

 

Tràmit gratuït.

actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

 • Presentació de la sol·licitud presencialment o per correu postal, acompanyada de la documentació esmentada a l'apartat documentació a presentar.
 • El canvi de titularitat de l'impost és efectiu des del momnet en què l'Ajuntament us el confirmi, però la persona obligada a pagar el rebut de l'IBI és la propietària del bé immoble a dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió. És a dir, el nou propietari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.
recursos
 •  Reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional o Local.
ordenances

 

 • No aplicables.
legislació aplicable

 

 • Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 • Ordre EHA/3482/2006, de 19 d'octubre, per la qual s'aproven els models de declaració d'alteracions cadastrals dels béns immobles i es determina la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la tramitació de determinades comunicacions cadastrals.
 • Les ordenances especificades a l'apartat ordenances
on cal dirigir-se?

 

A qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar:

 • Sant Llorenç

Servei d'Atenció al Ciutadà
Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar
Telf. 971 838 393 · Fax 971 838 094

 • Son Carrió

Delegació de Son Carrió
Carrer Major, 7
07540 Son Carrió
Telf. 971 569 619 · Fax 971 838 004

 • Sa Coma

Delegació de Sa Coma
Carrer Mare Selva,
07687 Sa Coma
Telf. 971 812 083 · Fax 971 811 502

modalitat presencial modalitat web sense certificat modalitat web amb certificat modalitat telefònica

 

descripció

 

Aquest procediment permet presentar factures referents al compliment total o parcial d'obres, subministraments o serveis prestats per empreses i particulars que siguin proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

La presentació de les factures es fa de manera telemàtica, mitjançant el portal FACe, sistema de recepció de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (AGE). Aquest sistema permet unificar el format de factura electrònica i centralitzar en un únic punt tots els organismes de l'AGE, remetent la factura electrònica a l'òrgan destinatari i simplificant als proveïdors l'enviament d'aquestes.

FACe permet als proveïdors:

 • Remissió de factures en format electrònic a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
 • Consultar l'estat de les factures presentades.
 • Descàrrega de l'aplicació de generació de factures electròniques en format factura-e.
 • Consultar el directori d'organismes adherits al sistema i que per tant, poden rebre factures mitjançant l'esmentat sistema.
 • Sol·licitar l'anul·lació d'una factura ja enviada.
 • Remissió d'altra documentació relacionada amb la factura electrònica presentada.
què és una factura electrònica?

 

Una factura electrònica és un document tributari generat per mitjans informàtics en format electrònic, que reemplaça al document físic en paper, però que conserva el mateix valor legal amb unes condicions de seguretat no observades en la factura en paper. És l'equivalent funcional de la factura en paper, que es transmet des de l'expeditor al destinatari per mitjans telemàtics.

En termes informàtics, consisteix en un fitxer amb el contingut exigit per l'Ordre PRE/2971/2007, que es pot transmetre per mitjans telemàtics i que posseeix unes característiques que asseguren la seva autenticitat i integritat.

Una factura electrònica té un valor legal idèntic al de la factura en paper sempre que compleixi les següents condicions:

 • Contenir la informació legalment exigida a l'Ordre PRE/2971/2007.
 • Estar signada mitjançant un certificat electrònic vigent i admès per l'Agència Estatal d'Administració Tributaria.
 • Sigui tramesa al destinatari per mitjans electrònics, en aquest cas, mitjançant la bústia d'entrada de factures FACe.

Qualsevol document electrònic que contingui la mateixa informació legalment exigida a la factura en paper i que estigui signada electrònicament mitjançant un certificat reconegut, és una factura electrònica legal.

Per tal de que la factura tingui validesa legal i fiscal plenes, haurà d'estar signada electrònicament per l'emissor de la mateixa. La signatura electrònica de la factura permet comprovar i garantir la seva integritat i autenticitat així com el no repudi per part de l'emissor.

no és una factura electrònica vàlida

 

qui ho pot sol·licitar?

 

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública poran expedir i remetre factura electrònica.

 • Estaran obligats a la presentació de la factura electrònica les entitats següents:
  • Societats anònimes.
  • Societats de responsabilitat limitada.
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola.
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributària.
  • Unions temporals d'empreses.
  • Agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utillització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions.
 • Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures dels autònoms de qualsevol import.
quan cal sol·licitar-ho?

 

Els proveïdors hauràn de fer arribar la factura mitjançant FACE en un termini no superior als trenta dies des de la data de recepció efectiva dels materials o prestació dels serveis.

A efectes del comput de terminis, la recepció de les factures realitzades en un dia no hàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent.

documentació a presentar

 

on cal dirigir-se?

 

Al lloc web FACe, a les següents URLs:

quins codis per a la factura electrònica té l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar?

 

 • Oficina comptable: L01070511
 • Òrgan gestor: L01070511
 • Unitat tramitadora: L01070511

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament, al telèfon 971 838 393.

imposts i taxes

 

 • Tràmit gratuït.
actuacions a realitzar per part del sol·licitant

 

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar les factures al registre telemàtic.

Consulteu la Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressuposts i Despeses, per la que s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques, així com també com facturar electrònicament a les Administracions Públiques.

 1. Empleneu el formulari i escolliu l'organisme municipal corresponent a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. Els codis corresponents a l'Ajuntament els podeu consultar a l'apartat quins codis per a la factura electrònica té l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar?
 2. Adjunteu els arxius o fitxers amb la documentació necessària per al tràmit. És molt important que tingueu en compte que caldrà repetir el tràmit tantes vegades com factures desitgeu presentar. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.
 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.
 4. Una vegada confirmat l'enviament, podeu imprimir el justificant de registre del tràmit efectuat (arxiu en format PDF) o desar-lo en el vostre ordinador.
 5. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar comprovarà la documentació adjuntada i tramitarà la vostra sol·licitud d'acord amb la normativa vigent.
 6. El pagament de les factures de proveïdors de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es farà sempre mitjançant transferència bancària.
recursos

 

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
ordenances

 

Pendent de finalització de l'exposició pública i aprovació definitiva.

legislació aplicable

 

altres enllaços respecte a la factura electrònica

 

Divendres, 21 Novembre 2014 00:00

Avís legal

Avís legal de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

En compliment amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els informam què:

 • El domini www.santllorenç.es és titularitat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, i es tracta d'un lloc web posat a disposició de qualsevol usuari/a amb l'objectiu de subministrar informació dels diferents serveis i gestions pròpies de l'organització municipal.
 • L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb CIF P-0705100-F, és una Administració Local domiciliada als efectes de la present informació a: la Plaça de l'Ajuntament, número 1, 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)

Plaça Ajuntament, 1
07530 Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears)
Telèfon: 971 838 393 · Fax: 971 838 094
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, software, links i resta de continguts audiovisuals o sonors i codi font...), estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que apareixi en aquest lloc web és propietat de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'/la usuari/a té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits a l'apartat anterior sense autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. S'autoritza la impressió i descàrrega d'extractes dels continguts d'aquest lloc web únicament quan es realitzin per a ús personal o privat.

En aquest lloc web oficial l'/la usuari/a podrà trobar diversos enllaços que el conduïran a pàgines web independents d'aquesta amb la finalitat de facilitar l'accés a altres fonts d'informació a Internet relacionades amb la nostra organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual què, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors. Així i tot, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços. Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, previa sol·licitud i autorització d'aquests, hauran de respectar els drets de propietat intel·lectual de titularitat municipal.

L'/la usuari/a s'abstindrà d'utilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol tipus de dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització de la seu Web i/o els seus continguts.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d'aquesta pàgina Web, ni del contingut i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti a la seu Web o de la que es remeti a partir dels enllaços i altres sistemes. Els continguts proporcionats mitjançant aquesta pàgina Web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l'ús què d'aquests pugui l'/la usuari/a i les eventuals conseqüències, mals o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'/la usuari/a. L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar no assumeix cap tipus de responsabilitat per mals i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ocasionar-se per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris/es accedir a llocs Web que perteneixen i/o són gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produïr qualsevol tipus de mals en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri adients derivades de qualsevol dels usos ilícits per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Dijous, 13 Novembre 2014 00:00

requisits tecnològics

1. Certificats digitals

Per tal de registrar l'entrada telemàtica de documents al Registre Electrònic, o en aquells tràmits on es requereixi identificació i/o signatura electrònica, caldrà fer ús d'un certificat vàlid de la relació de certificats acceptats.

2. Sistemes operatius suportats

La compatibilitat dels serveis oferts a la seu electrònica de l'Ajuntament està garantida per a equips:

 • Windows XP (32 i 64 bits)
 • Windows 7 (32 i 64 bits)

3. Navegadors suportats

Els serveis de la seu electrònica de l'ajuntament estan desenvolupats per a ser compatibles amb els navegadors:

 • Microsoft Internet Explorer versió 7.0 o superior

4. Java

Per a aquells tràmits que requereixin la signatura electrònica, és necessari que l'equip tingui instal·lat Java versió 7 (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads), així com habilitar l'execució de Java i descàrrega d'applets en la configuració del navegador.

5. JavaScript

És necessari permetre l'execució de codi JavaScript.

Pàgina 1 de 3